Skip to main content

Psychomotorika

Pracovní skupina psychomotoriky sdružuje pedagogy, výzkumné pracovníky a pregraduální studenty Katedry tělesné výchovy a sportu Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, kteří se zabývají problematikou psychomotorického vývoje dětí v předškolním a školním věku. Naši činnost odstartovalo získání podpory u TA ČR v programu Éta s projektem Diagnostika motorické kompetence v pedagogické praxi: identifikace dysprakticky ohrožených dětí mladšího školního věku. Významné je pro nás aktivní členství v Mezinárodním konsorciu pro výzkum motorického vývoje, jejichž vizi dosažení plného potenciálu pro prožití aktivního a zdravého života prostřednictvím pohybu pro každého sdílíme.

Projekty

TA ČR Éta, projekt TL03000221

Diagnostika motorické kompetence v pedagogické praxi: identifikace dysprakticky ohrožených dětí mladšího školního věku
Zahájení řešení
1. 6. 2020
Ukončení řešení
31. 12. 2023

Cíle projektu

Cílem projektu bylo vytvořit diagnostický prostředek pro stanovení úrovně motorické kompetence u dětí ve věkové kategorii od 6 do 11 let. Je určen pedagogům 1. stupně základních škol, kteří dosud neměli v rukou neklinický prostředek pro prvotní screening motorické kompetence. Je realizovatelný v běžné výuce ve školním prostředí pro vyhledávání dětí s motorickými obtížemi, které mohou v těžší formě indikovat dyspraxii klasifikovanou jako specifickou poruchu učení. Vyhodnocení úrovně motorické kompetence i případných oblastí oslabení je usnadněno vytvořením online aplikace dostupného na webových stránkách. Po vyhodnocení případných oslabení lze při intervenci navázat metodickými listy se specifickým zaměřením na oslabenou oblast motoriky publikace Rozvoj základních pohybových dovedností u dětí v mladším školním věku.

Poskytovatel

Technologická agentura ČR

Program

Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Veřejná soutěž

ÉTA 3 (STA02019TL030)

Hlavní účastníci

Technická univerzita v Liberci / Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Druh soutěže

VS - Veřejná soutěž

Číslo smlouvy

TL03000221 - Smlouva o poskytnutí podpory

Vědní obory

Kategorie VaV: AP - Aplikovaný výzkum

 • OECD FORD - hlavní obor 50301 - Education, general; including training, pedagogy, didactics [and education systems]
 • OECD FORD - vedlejší obor 30304 - Public and environmental health
 • OECD FORD - další vedlejší obor 50102 - Psychology, special (including therapy for learning, speech, hearing, visual and other physical and mental disabilities);
 • CEP - odpovídající obory AM - Pedagogika a školství, AN – Psychologie, DN - Vliv životního prostředí na zdraví, FM – Hygiena

Řešitelé

Řešitelka:

Řešitelský tým za celou dobu řešení:

Výsledky projektu

JSC - Článek v odborném periodiku - ŠEFLOVÁ, Iva, Jana VAŠÍČKOVÁ, Luděk KALFIŘT a Aleš SUCHOMEL, 2022. Current Approaches to Motor Competence Assessment in School-Age Children. Physical Activity Review [online]. 10(2), 39–50. ISSN 23005076. Dostupné z: doi:10.16926/par.2022.10.20

Odborné zdroje

Učební texty
Příspěvky v časopisech zaměřené na psychomotoriku
 • ŠEFLOVÁ, I., VAŠÍČKOVÁ, J., KALFIŘT, L. a SUCHOMEL, A., 2022. Current Approaches to Motor Competence Assessment in School-Age Children. Physical Activity Review. 10(2), 39-50. ISSN 2300-5076.
 • ŠEFLOVÁ, I., KALFIŘT, L. a CHAROUSEK, J., 2020. The assessment of movement competence in Czech school age children using BOT-2 test. Physical Activity Review. 8(2), 56-63. ISSN 2300-5076.
 • ŠEFLOVÁ, I., 2021. Analýza diagnostických prostředků k hodnocení motorické kompetence v mladším školním věku. Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání. 5(2), 79-97, ISSN 2533-7882.

 • ŠEFLOVÁ, I., ĎOUBALOVÁ, E., KALFIŘT, L. a POLNICKÝ, R., 2018. Trampolin Coordination Test in psychomotor diagnostics. Studia Sportiva. 12(1), 59-66. ISSN 1802-7679.

Diagnostika

V naší práci využíváme a vlastníme tyto diagnostické nástroje:

 • BOT-2 Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, Ed. 2
 • Test of Gross Motor Development - 3rd edition (TGMD-3)
 • Körperkoordinationtest für Kinder (KTK)
 • Movement Assessment Battery for Children, Ed. 2 (M-ABC 2)
 • Motorische Basiskompetenzen (MOBAK)
 • Motor-proficiency-test (MOT 4–6)
 • Peabody Developmental Motor Scales, 2nd Edition (PDMS-2)
 • iSophi – test školní zralosti